หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Chiang Mai Rajabhat University Archives


1. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจงานจดหมายเหตุ (Pretest)

2. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จดหมายเหตุ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุและการส่งมอบเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4. คู่มือการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5. คู่มือการใช้งานระบบส่งเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6. เอกสารประกอบการบรรยายระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจงานจดหมายเหตุ (Posttest)

8. แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง วิธีการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


จำนวนผู้เข้าชม : 330


ข่าวประชาสัมพันธ์โทรศัพท์ : (+66) 0-5388-5903 , โทรสาร : (+66) 0-5388-5908, archives@cmru.ac.th , archives@g.cmru.ac.th


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่