Archives Chiang Mai Rajabhat University
Chiang Mai Rajabhat University

Search

Content type / document

  • 1,350 คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ
  • 1,350 โต้ตอบ
  • 1,350 บริหารทั่วไป
  • 1,350 การเงินและงบประมาณ
Total
Phone (+66) 0-5388-5911 , Fax : (+66) 0-538, lib@cmru.ac.th , lib@g.cmru.ac.th


Chiang Mai Rajabhat University 202 Chang Puak road., Tambon Chang Puak ,Maung, Chiangmai 50300
All rights reserved 2020, Archives Chiang Mai Rajabhat University